1-2-3! Hitri kredit

1,2,3! Hitri kredit

GLAVNE PREDNOSTI:

Hiter in enostaven način plačila blaga ali storitve,velja za komitente vseh bank, brez obiska banke, obisk matične banke je potreben zgolj za odprtje trajnega naloga za plačilo obveznosti.


OSNOVNE LASTNOSTI:

Znesek kredita je od 250,00 EUR do 4.000,00 EUR, najnižji znesek anuitete je 15,00 EUR. 
Odplačilna doba kredita do treh let.
Obrestna mera je fiksna in je dogovorjena v medsebojni Pogodbi o kreditnem posredovanju s trgovcem in Banko.

Strošek odobritve kredita: 1,5 % od zneska kredita (min. 15,00 EUR, max. 45,00 EUR), zavarovanje: plačilo zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav:
3,47 % za dobo do 1 leta,
4,05 % za dobo nad 1 do 3 let,

s kreditom lahko kupec financira 100 % vrednosti blaga ali storitev, Kredit se odplačuje preko trajnega naloga iz TRR-ja kupca.

Katero dokumentacijo potrebuje kupec?

  • Osebni dokument in davčno številko,
  • bančno Maestro kartico,
  • zadnjo oz. predzadnjo plačilno listo ali pokojninski odrezek,
  • zadnji bančni izpisek.

Znesek za nakazilo na plačilni listi in znesek priliva na bančnem izpisku se morata ujemati.

Kdo lahko pridobi kredit?
Kredit je namenjen izključno fizičnim osebam, ki so:

  • državljani RS s stalnim bivališčem v Sloveniji,
  • polnoletne zaposlene osebe ali upokojene osebe,
  • imetniki transakcijskega računa in Maestro bančne kartice.

Višina priliva na bančnem izpisku in neto plače oz. pokojnine ne smeta biti manjša kot z zakonom določena minimalna plača. Banka odobri kredit na podlagi zgoraj navedenih pogojev in meril za določanje kreditne sposobnosti.

Financiranje

KREDIT DO 6 LET (z ali brez pologa)
Pogoji pridobitve kredita za REDNO ZAPOSLENE
Način zaposlitve

  • nedoločen čas
  • določen čas (najdaljši rok kreditiranja je 12 mesecev)

Sedež podjetja delodajalca mora biti v Sloveniji
Ime/naziv in naslov delodajalca
Zadnje tri plačilne liste
Zadnje tri izpiske iz TRR iz keterih so razvidni prilivi plač
Višina obroka lahko doseže največ:
- 1/3 povprečne neto plače v zadnjih treh mesecih, zmanjšane za odtegljaje v zadnjem mesecu, če povprečna neto mesečna plača ne presega 487,00 EUR
- 40% povprečne neto plače v zadnjih treh mesecih, zmanjšane za odtegljaje v zadnjem mesecu, če povprečna neto mesečna plača presega 487,00 EUR

Izkazan priliv iz naslova plače zmanjšan za obstoječe odtegljaje in obrok kredita ne sme biti nižji od vsakokrat določene minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. 

Pogoji pridobitve kredita za SAMOSTOJNE PODJETNIKE
- sedež dejavnosti v Sloveniji
- potrdilo o plačanem prispevku za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev (neto zavarovalna osnova), ki ga izda, overi in oštevilči davčni urad
- potrdilo o plačanih davčnih obveznosti, ki ne sme biti starejše od 15 dni ob vložitvi zahtevka za kredit in 30 dni ob koncu črpanja kredita
- višina obroka lahko doseže največ 1/36 povprečne letne neto osnove, od katere kreditojemalec plačuje prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
- kredit se odobri prosilcu kot fizični osebi in ne dejavnosti

Pogoji pridobitve kredita za UPOKOJENCE
Zadnja dva originalna pokojninska odrezka
Zadnje tri izpiske iz TRR iz keterih so razvidni prilivi pokojnin
Izkazan priliv iz naslova pokojnine zmanjšan za obstoječe odtegljaje in obrok kredita ne sme biti nižji od vsakokrat določene minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost