FINANCIRANJE SBERBANK

FINANCIRANJE SBERBANK

 FINANCIRANJE

 

 

 V sodelovanju z banko Sberbank vam ponujamo ugodno 

 in enostavno financiranje nakupa motorja ali dodatne oz. zaščitne opreme.

 

 

 

 

 

           HITRI MINI KREDIT

 • Skupna izpostavljenost (kreditni limit) nad 500,00 EUR do 15.000,00 EUR
 • Maksimalna ročnost kreditov je od 3-72 mesecev
 • Zahtevana dokumentacija: bančni izpisek in plačilna lista (PL je obvezen dokument, če iz bančnega izpiska ni razviden priliv z namenom: PLAČA, OSEBNI DOHODEK, REDNO DELO, NETO IZPLAČILO ALI SALA in sicer za zneske kredita do 7.500,00 EUR, drugače je plačilna lista obvezen dokument), dodatno dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano in potrjeno s strani kreditojemalčevega deelodajalca, ki ni b prisilni poravnavi ali stečajnem postopku, če presežen kreditni limit v višini 7.500,00 EUR in za kreditojemalce zaposleni v tujini,
 • Osnova za izračun kreditne sposobnosti kreditojemalca: seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini minimalne neto plače, za upokojence pa najmanj v višini 90% minimalne neto plače.
 • Kreditna sposobnost: Maksimalna skupna meesečna obremenitev kreditojemalca iz kreditov za nakupe manjših vrednosti, ki so zavarovane po tej zavarovalni pogodbi, je 20% osnove za določitev kreditne sposobnosti,
 • Kreditojemalci, ki niso državljani RS:​ ​

           Vključeni v financiranje, pod naslednjimi pogoji:

-       imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

-       stalno preprebivanje v Republiki Sloveniji,

-       dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca in prejema osebni dohodek v EUR,

-       kreditni limit ne presega 5.000,00 EUR osnovne premijske stopnje

 • Osnovne premijske stopnje: šest premijskih stopenj (do 1 leta, do 2 let, do 3 let, do 4 let, do 5 in do 6 let)
 • Cenovna politika: Obrestna mera: 6,50%, fiksna, Strošek odobritve: 1,0% od zneska kredita, minimalno 40,00 EUR, Zavarovalna premija: v odvisnosti od dobe
   

Posebnosti – državljani RS, zaposleni pri podjetju s sedežem na območju Evropske unije:

 • Poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) - če je presežen kreditni limit v višini 7.500,00 EUR oziroma je stranka zaposlena pri podjetju, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji;
 • Prejemanje plače v EUR, na TRR, odprt pri banki ali hranilnici s sedežem v RS;
 • Ugotavljanje kreditne sposobnosti: seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini minimalne neto plače – trenutno 677,11 EUR, maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz HITRIH MINI kreditov je 20% priliva iz naslova plače in povračila stroškov v zvezi z delom, nakazanega na TRR s strani kreditojemalčevega delodajalca
 • Posebnost – starševski dopust: Poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) ter Obvestilo Centra za socialno delo (namesto plačilne liste)
 • Posebnosti – upokojenci: Ugotavljanje kreditne sposobnosti: seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini 90% minimalne neto plače – trenutno 600,39 EUR
 • Posebnosti – nedržavljani, zaposleni pri podjetju s sedežem v Sloveniji: kreditojemalci, ki niso državljani RS morajo imeti stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS ter morajo biti zaposleni pri delodajalcu s sedežem v RS najmanj za čas trajanja kredita; skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih HITRI MINI kreditov ne sme presegati 5.000,00 EUR; poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument), Dovoljenje za stalno prebivanje ter Potrdilo o stalnem prebivališču; seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj v višini 677,11 EUR; maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz HITRIH MINI kreditov je 20% priliva iz naslova plače in povračila stroškov v zvezi z delom, nakazanega na TRR s strani kreditojemalčevega delodajalca; obvezni dokument je tudi plačilno listo, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem oziroma predpreteklem mesecu in iz katere je razvidno nakazilo plače, s tem da mora biti s plačilne liste razvidno nakazilo plače na TRR.

Dodatne zahteve za odobritev kredita:

 • v primeru zaposlitve kreditojemalca za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnega razmerja; dobo zaposlitev za določen čas izjavi kreditojemalec na Vlogi za odobritev kredita,
 • stranka ni mlajša od 18 let,
 • delodajalec ni v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi,
 • stranka mora ob podpisu Vloge za odobritev kredita banki oziroma kreditnemu posredniku na vpogled predložiti bančno kartico, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa (TRR) in na katerega prejema mesečni dohodek (plača ali pokojnina), iz katerega se bo odplačeval kredit – SEPA DD (direktna obremenitev); Za pravilnost podatka o številki TRR, ki ga stranka navede Vlogi za odobritev kredita, je zadolžena oseba, ki identificira stranko (kreditni posrednik).
 • je na podlagi opravljene poizvedbe banke v SISBON razvidno, da: kreditojemalec nima aktivnih negativnih dogodkov, ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja,

 

Skrčena dokumentacija:


1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec,
sopodpiše jo prodajni svetovalec – pogodbeni partner;
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru da je kreditojemalec
komitent Sberbank d.d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge);
3. Plačilna lista za zadnji mesec*;
4. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list);
5. Dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega
delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) - odvisno od tipa stranke in višine zneska kredita;
6. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno
številko kreditojemalca (na zahtevo banke);
7. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika);
8. Drugo na zahtevo banke.

 

 

 

Na voljo so še ostali paketi financiranja:

 

FINANCIRANJE OD 3.000 DO 7.500 EUR

 

 

FINANCIRANJE DO 10.000 EUR

 

 

 

FINANCIRANJE DO 15.000 EUR

 
 
 

hitri mini kredit

 
 
 

hitri mini kredit ta tuje drŽAVLJANE