FINANCIRANJE SBERBANK

FINANCIRANJE SBERBANK

 FINANCIRANJE

 

 

 V sodelovanju z banko Sberbank vam ponujamo ugodno 

 in enostavno financiranje nakupa motorja ali dodatne oz. zaščitne opreme.

 

 

 

 

 

           HITRI MINI KREDIT

 • Skupna izpostavljenost (kreditni limit) nad 500,00 EUR do 15.000,00 EUR
 • Maksimalna ročnost kreditov je od 3-72 mesecev
 • Zahtevana dokumentacija: bančni izpisek in plačilna lista (PL je obvezen dokument, če iz bančnega izpiska ni razviden priliv z namenom: PLAČA, OSEBNI DOHODEK, REDNO DELO, NETO IZPLAČILO ALI SALA in sicer za zneske kredita do 7.500,00 EUR, drugače je plačilna lista obvezen dokument), dodatno dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano in potrjeno s strani kreditojemalčevega deelodajalca, ki ni b prisilni poravnavi ali stečajnem postopku, če presežen kreditni limit v višini 7.500,00 EUR in za kreditojemalce zaposleni v tujini,
 • Potrošniku mora po odbitku vseh kreditnih obremenitev (tudi obroka novega kredita) od dohodka ostati najmanj 76% bruto minimalne plače (trenutno to znaša 715,00 EUR).
 • V kolikor ima potrošnik vzdrževane družinske člane, mu bo moralo poleg 76% bruto minimalne plače ostati še znesek v višini denarne socialne pomoči, ki pripada osebi, ki vzdržuje družinskega člana skladno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.
 • Kreditojemalci, ki niso državljani RS:​ ​

           Vključeni v financiranje, pod naslednjimi pogoji:

-       imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

-       stalno preprebivanje v Republiki Sloveniji,

-       dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca in prejema osebni dohodek v EUR,

-       kreditni limit ne presega 5.000,00 EUR osnovne premijske stopnje

Posebnosti – državljani RS, zaposleni pri podjetju s sedežem na območju Evropske unije:

 • Poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) - če je presežen kreditni limit v višini 7.500,00 EUR oziroma je stranka zaposlena pri podjetju, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji;
 • Prejemanje plače v EUR, na TRR, odprt pri banki ali hranilnici s sedežem v RS;
 • Ugotavljanje kreditne sposobnosti: seštevek priliva iz naslova plače in zneska za povračilo stroškov v zvezi z delom, je najmanj 76% bruto minimalne plače (trenutno to znaša 715,00 EUR).
 • Posebnost – starševski dopust: Poleg skrčene dokumentacije morajo kreditojemalci predložiti dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) ter Obvestilo Centra za socialno delo (namesto plačilne liste)
 •  
 •  
 • Dodatne zahteve za odobritev kredita:
 • v primeru zaposlitve kreditojemalca za določen čas, doba kreditiranja ne sme biti daljša od poteka delovnega razmerja; dobo zaposlitev za določen čas izjavi kreditojemalec na Vlogi za odobritev kredita,
 • stranka ni mlajša od 18 let,
 • delodajalec ni v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi,
 • stranka mora ob podpisu Vloge za odobritev kredita banki oziroma kreditnemu posredniku na vpogled predložiti bančno kartico, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa (TRR) in na katerega prejema mesečni dohodek (plača ali pokojnina), iz katerega se bo odplačeval kredit – SEPA DD (direktna obremenitev); Za pravilnost podatka o številki TRR, ki ga stranka navede Vlogi za odobritev kredita, je zadolžena oseba, ki identificira stranko (kreditni posrednik).
 • je na podlagi opravljene poizvedbe banke v SISBON razvidno, da: kreditojemalec nima aktivnih negativnih dogodkov, ob odobritvi kredita ni v postopku osebnega stečaja,

POTREBNA KREDITNA DOKUMENTACIJA za vse kreditne namene enaka, in sicer (poleg že obstoječe):

Zaposleni in upokojenci:

 

 • 12 zadnjih plačilnih list (1 pokojninski odrezek) in 3 bančni izpiski

 

ALI

 

 • 12 bančnih izpiskov in 1 plačilna lista (1 pokojninski odrezek)

 

ALI

 

 • Potrdilo delodajalca (v prilogi) in 3 bančne izpiske

 

Zasebniki:

 • potrdilo o plačanem prispevku za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev  (neto zavarovalna osnova), ki ga izda davčni urad,
 • izpis rednih mesečnih prilivov in odlivov na poslovnem transakcijskem računu za zadnjih dvanajst mesecev ali dvanajst bančni izpiskov, na katerih je v vsakem mesecu razviden najmanj en priliv iz naslova dejavnosti.

 

Kmetje:

 • katastrski dohodek,
 • izpis rednih mesečnih prilivov in odlivov na poslovnem transakcijskem računu za zadnjih dvanajst mesecev ali dvanajst bančni izpiskov, na katerih so v zadnjih šestih mesecih izkazani najmanj 3 prilivi iz naslova dejavnosti.

Skrčena dokumentacija:


1. Vloga in soglasje za odobritev kredita; vloga se izpolni v spletni aplikaciji, podpiše jo kreditojemalec,
sopodpiše jo prodajni svetovalec – pogodbeni partner;
2. Izpiske prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru da je kreditojemalec
komitent Sberbank d.d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge);
3. 12 zadnjih plačilnih list (1 pokojninski odrezek) in 3 bančni izpiski ALI 12 bančnih izpiskov in 1 plačilna lista (1 pokojninski odrezek) ALI  potrdilo delodajalca in 3 bančne izpiske;

4. Kopijo osebnega dokumenta (veljavna osebna izkaznica ali potni list);

5. Dokazilo o zaposlitvi najmanj za čas kreditiranja, izdano ali potrjeno s strani kreditojemalčevega
delodajalca (pogodba o zaposlitvi ali drug dokument) - odvisno od tipa stranke in višine zneska kredita;
6. Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno
številko kreditojemalca (na zahtevo banke);
7. Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika);
8. Drugo na zahtevo banke.

 

Po novem mora poleg 76% bruto minimalne plače (neto 673,84 EUR) ostati še znesek v višini denarne socialne pomoči, ki pripada osebi, ki vzdržuje družinskega člana skladno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih, in sicer se upoštevajo spodaj navedeni zneski:

 

VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI

 

Vzdrževana oseba – otroci in odrasli do vključno 26 leta v času šolanja

237,39 EUR

 

Vzdrževana oseba – odrasla oseba, ki nima lastnih sredstev za preživljanje

229,24 EUR

 

V primeru ko pri staršu, ki otroka nima zaupanega v varstvo in vzgojo in istočasno plačuje preživnino, se za posameznega otroka upošteva 50% znesek ( npr.: 237,29 EUR / 2), ne glede na to koliko znaša znesek dejansko plačevane preživnine.

Polovični znesek vzdrževanega družinskega člana

 
 

Otrok v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

309,68 EUR

 
 

Odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

333,81 EUR

 

Odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

281,53 EUR

 

 

Na voljo so še ostali paketi financiranja:

 

FINANCIRANJE OD 3.000 DO 7.500 EUR

 

 

FINANCIRANJE DO 10.000 EUR

 

 

 

FINANCIRANJE DO 15.000 EUR

 
 
 

hitri mini kredit

 
 
 

hitri mini kredit ta tuje drŽAVLJANE