Varstvo osebnih podatkov - GDPR

Varstvo osebnih podatkov - GDPR

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V Moto Vomberger d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Moto Vomberger d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje MOTO VOMBERGER d.o.o., Britof 180, 4000 Kranj davčna številka: SI56655215, matična številka: 5782546.

Za varstvo osebnih podatkov so odgovorni tudi pooblaščeni partnerji, ki skupaj z nami zagotavljajo celostno procesiranje naročenih storitev.  

Moto Vomberger d.o.o. zbira osebne podatke, ki nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve. Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja po e-pošti, sms-u ali telefonu z namenom obdelave naročila, odgovora na posameznikovo vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novih ponudbah na spletni strani www.vomberger.si se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja po e-pošti. Pridobivamo pa jih tudi na raznih dogodkih in s prijavo na prejemanje novic.  

Moto Vomberger d.o.o. osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Moto Vomberger d.o.o. se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Moto Vomberger d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 

KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV ZBIRAMO IN OBDELUJEMO

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Moto Vomberger d.o.o. zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki o izdelku (na primer znamka in tip, homologacijska številka, opravljene storitve servisa in garancije, itn.), spletni piškotki,  podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

Moto Vomberger d.o.o. vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

 

PRAVNE PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI OBDELAVE

1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

Moto Vomberger d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev (izvedba naročil, obdelava garancijskih zahtevkov, obveščanje o serijskih okvarah ali vpoklicih oziroma varnostnih obvestilih, ipd.) ter vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki podjetju Moto Vomberger d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

 • prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov ali soglasje prekliče, bo Moto Vomberger d.o.o. takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

 

PREKLIC PRIVOLITVE POSAMEZNIKA

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Moto Vomberger d.o.o. njegovih podatkov za te namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje v pisni obliki na naslov podjetja Moto Vomberger d.o.o.. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil podjetja Moto Vomberger d.o.o. in pooblaščenih partnerjev tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

 

KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni partnerji podjetja Moto Vomberger d.o.o., ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri prodaja@vomberger.com.

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Moto Vomberger d.o.o. osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

PRAVICE STRANK  

Moto Vomberger d.o.o. zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

 • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
 • pravice do popravka, da Moto Vomberger d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravice do izbrisa, da Moto Vomberger d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • če tako določa zakon.
 • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju Moto Vomberger d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • Moto Vomberger d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Moto Vomberger d.o.o. mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Moto Vomberger d.o.o. je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Moto Vomberger d.o.o. zahtevane informacije posreduje posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Moto Vomberger d.o.o.:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo

 

UGOVOR V PRIMERU NEPOPOLNE ODLOČITVE UPRAVLJAVCA IN PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Moto Vomberger d.o.o.  vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Moto Vomberger d.o.o. je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. 

Zoper molk upravljavca (če torej Moto Vomberger d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

UPORABA SPLETNE STRANI

Spletno mesto www.vomberger.si za polno delovanje uporablja piškotke (cookies), da lahko uporabnikom omogoči najboljšo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta. Podrobne informacije o tem najdete na povezavi TUKAJ

DRUGO

Moto Vomberger d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Dodatne informacije lahko pridobite na zahtevo na elektronskem naslovu prodaja@vomberger.com.